Förslag till dagordning vid Solna Tennisklubbs årsmöte den 27:e februari 2016

Lokal: STK:s klubbrum i Solna Tenniscenter

 

 • 1.         Årsmötets öppnande.
 • 2.         Årsmötets behöriga utlysande.
 • 3.         Godkännande av föredragningslistan.
 • 4.         Val av ordförande för mötet.
 • 5.         Val av sekreterare för mötet.
 • 6.         Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 • 7.         Fastställande av röstlängd.
 • 8 a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

8 b.      Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste

räkenskapsåret.

 • 9.         Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

verksamhets-/räkenskapsåret.

 • 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 • 11. Fastställande av medlemsavgifter.

(För år 2014: 300 kr för seniorer och 200 kr för juniorer).

 • 12. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnat förslag

av röstberättigad medlem.

 • 13. Val av styrelse (ordförande, ledamöter, suppleanter), valberedning och revisor.
 • 14. Övriga frågor.
 • 15. Årsmötets avslutning.