Årmötesförhandlingarna hålls i styrelserummet på Solna TennisCenter.

Förslag till dagordning vid Solna Tennisklubbs årsmöte den 25:e mars 2017

 

Lokal: STK:s klubbrum i Solna Tenniscenter

 

 

§    1.       Årsmötets öppnande.

 

§    2.       Årsmötets behöriga utlysande.

 

§    3.       Godkännande av föredragningslistan.

 

§    4.       Val av ordförande för mötet.

 

§    5.       Val av sekreterare för mötet.

 

§    6.       Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

   

§    7.       Fastställande av röstlängd.

 

§    8 a.    Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

      8 b.    Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste

                räkenskapsåret.

 

§    9.       Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste                                                                               

                verksamhets-/räkenskapsåret.

 

§  10.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 

§  11.       Fastställande av medlemsavgifter.

                (För år 2016: 300 kr för seniorer och 200 kr för juniorer).

 

§  12.       Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnat förslag

                av röstberättigad medlem.  

               

§  13.       Val av styrelse (ordförande, ledamöter, suppleanter), valberedning och revisor.

 

§  14.       Övriga frågor.

 

§  15.       Årsmötets avslutning.