Solna TK’s medlemmar kallas till årsmöte.

Mötet äger rum lördagen den 30 mars 2019 kl 13.00 i STK’s klubbrum.

 

Mötets dagordning:

§ 1 Öppnande av mötet

§ 2 Årsmötets behöriga utlyses

§ 3 Godkännande av föredragslistan

§ 4 Val av ordförande för mötet

§ 5 Val av sekreterare för mötet

§ 6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

§ 7 Fastställande av röstlängd

§ 8a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste året
8b Styrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

§ 9 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser

§ 11 Fastställande av medlemsavgifter (för år 2018: 300kr senior, 200kr junior)

§ 12 Behandling av förslag som väcks av styrelsen eller till styrelsen inlämnat förslag av röstberättigad medlem

§ 13 Val av styrelse (ordförande, ledamöter, suppleanter) valberedning och revisor

§ 14 Övriga frågor

§ 15 Årsmötets avslutning

 

Välkomna / Styrelsen